1

ထောက်ခံစာ

3

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အဆင့်မြင့်ကုမ္ပဏီ၏ချီးမြှင့်မှုကိုခံခဲ့ရသည်

2

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုကုမ္ပဏီ၏ဆုကိုခံစားခဲ့ရသည်

4

ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်

1

ကျွန်ုပ်တို့သည် Shenxian လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ဆုနှင့်အတူခံစားခွင့်ရှိသည်။